Budsjett og strategi

Lokale datakilder på klimagassutslipp

Dagens kommunefordelte klimagassregnskap har stort forbedringspotensial når det kommer til veiledning og dokumentasjon, beregningsmetoder og datakilder, viser dette notatet fra CICERO.

image

Hvert år publiserer Miljødirektoratet et oppdatert kommunefordelt klimagassregnskap som viser utvikling i direkte utslipp innenfor kommunens geografiske grenser. Klimagassregnskapet danner grunnlaget for klimabudsjettarbeidet i Oslo kommune, og i mange andre norske kommuner. For at klimagassregnskapet skal kunne tjene som referanse i kommunens klimaarbeid er det sentralt at klimagassregnskapet i størst mulig grad representerer lokale forhold og fanger opp lokale tiltak for å få ned utslippene. I så måte er det rom for forbedringer av dagens kommunefordelte klimagassregnskap og bruk av lokale datakilder inn i dagens kommunefordelte klimagassregnskap kan spille en rolle i denne videreutviklingen.

Klimaetaten, Oslo kommune engasjerte i 2020 CICERO Senter for klimaforskning og Transportøkonomisk institutt (TØI) for ekstern bistand til arbeid med lokale datakilder for klimagassutslipp, utover de som i dag brukes i Miljødirektoratets kommunefordelte klimagassregnskap. Dette notatet er en del av leveransen i dette bistandsprosjektet, og inneholder omtale av dagens kommunefordelte klimagassregnskap og utfordringer knyttet til denne, forslag til videreutvikling og en oversikt over eksisterende lokale datakilder og mulige nye datakilder. I tillegg til dette notatet består leveransen av en sammenstilling av eksisterende data.

Last ned fullversjon av rapport:

CICERO_Lokale datakilder på klima